"พระราชดำรัสเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๙"
king1
ขั้นตอนในการโพสต์เทิดทูนสถาบัน
 
 
 
 
 
 
 
รายการด้วยพระบารมี
โครงการศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ
ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 
26/7/59 โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์
นำ นรด.เดินรณรงค์ วันออกเสียงประชามติ
ณ ชุมชนการเคหะขอนแก่น 
และร้านสะดวกซื้อ 7-11 

 
เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 59  
ผบ.ศฝ.มทบ.23 เยี่ยมผู้สูงอายุ
ที่บ้านพักคนชรา
นักบุญโยเซฟขอนแก่น

 
 เมื่อ 26 ก.ค.59รด.จิตอาสา
จำนวน 330 นาย ร่วมกับ
เทศบาลนครขอนแก่น
จัดขบวนแถวเดินประชาสัมพันธ์
การออกเสียงประชามติรับร่าง
รัฐธรรมนูญ พื้นที่ถนนกลางเมือง
และถนนหลังเมือง
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
พร้อมกับบำเพ็ญประโยชน์โดยการ
พัฒนาบริเวณวัดศรีนวล ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 
เมื่อ   19 ก.ค. 59 ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก
และไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนสมเด็จ-
พิทยาคม จ.กาฬสินธ์

 

ในวันที่ 15/7/59 เวลา 13.00 น.
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ออกมาใช้สิทธิในการลงประชามติ
ในวันที่ 7/8/59

 
 
  ชื่อบัญชี    : มูลนิธิอุทยานการฝึก
                    เฉลิมพระเกียรติ
  เลขที่บัญชี : 980-6-68036-7
  ธนาคาร    : กรุงไทย
  สาขา         : กสิกรทุ่งสร้าง
  ประเภท    : ออมทรัพย์
  Fax           : 043-242298
....................
แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงบริจาค
 เงินเข้ามูลนิธิฯ
....................
 
 
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
 

 
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 19 ส.ค.59 พ.อ.รังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 และคณะกำลังพล
ศฝ.นศท.มทบ.23 และชมรม ผกท.จ.ขอนแก่น ได้เดินทางไปกระทำพิธีลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
 
เมื่อ 111030 ส.ค.59 ชุดครูฝึกที่1 จัด รด.จิตอาสา จำนวน 110 นาย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ และจัดนิทรรศการ พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าฯเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น โดยมี ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธาน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,000 นาย
 
เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๗๓๐ พ.อ.รังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๒๓
ร่วมงาน " เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ ๑๓ /๒๕๕๙ ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จว.ข.ก. โดยมี
พ.อ.นวภัทร ศิริวัฒน์ รอง ผบ.มทบ.๒๓(๑) เป็นประธานในพิธี
 
เมื่อ ๑ ส.ค. ๕๙ เวลา ๑๐๓๐ พ.ท.บุญถิ่น จันทระภู ผบ.นฝ.นศท.มทบ.23 เป็นผู้แทน
ผบ.ศฝ.มทบ.มทบ.23 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนบ้านไผ่
ได้พบปะและให้คำแนะนำแนวทางในการฝึกกับ นศท. และเข้าประชุมชี้แจงนโยบาย
ของ ผบ.นรด. ให้กับอาจารย์ผู้กำกับ จำนวน 40 คน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
 
เมื่อ 26 ก.ค.59 ชป.โครงการศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ นำสมาชิกร่วมจัดนิทรรศการและร่วม
กิจกรรมเสริม ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวชน์
 
เมื่อ 190830 - 191200 ก.ค.58 นศท.ร.ร.สามชัย,ร.ร.เนินยางประชาสามัคี,ร.ร.โนนศิลา,
ร.ร.คำม่วงและ ว.การอาชีพคำม่วง พร้องทั้งคณะ ผกท.ทั้ง 5 สถานศึกษา จำนวน 310 นาย
ร่วมกิจกรรมปลูกป่า "โครงการปลูกป่าท้าฝน เฉลิมพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จังหวัดกาฬสินธ์ ณ วัดอโศกธรรม
มาราม บ้านหนองกุงน้อย ต.สำราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธ์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธ์ นาย วินัย วิทยานุกูล เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความ ร่วมมือร่วมใจ
จากประชาชนในพื้นที่และข้าราชการทุกหน่วยงานรวมทั้งพระสงฆ์และนักเรียนนักศึกษา
ได้ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 4,480 ต้น
 
 
 
- คำสั่งการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๐
- คำสั่งการฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๐
- การประชุมสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙๖๐
- ขอความร่วมมือจัด นศท.ชั้นปีที่ ๒ เข้ารับการฝึก นศท.บังคับบัญชา(จังหวัดขอนแก่น)
- ขอความร่วมมือจัด นศท.ชั้นปีที่ ๒ เข้ารับการฝึก นศท.บังคับบัญชา(จังหวัดกาฬสินธุ์)
 การฝึกบรรเทาสาธารณภัยให้กับนักเรียนทั่วไปและนักศึกษาวิชาทหาร  
 แนวทางการใชัเครื่องแบบฝึก นศท. และ ผกท. ที่ปรับปรุงใหม่เพื่อพลาง
  ห้องสอบออนไลน์
  ธนาคารข้อสอบออนไลน์
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๑
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๒
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๓
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๔
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๕
  ท่านที่มีความประสงค์ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศฝ.นศท.มทบ.๒๓ (BACKBONE)
  กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านมาแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับ username และ
  password ได้ที่ ศฝ.นศท.มทบ.๒๓
  ขั้นตอนในการแท็กรูปภาพเทิดทูนสถาบัน (สำหรับ นศท.)
  ดาวน์โหลด คู่มือป้องกันโรคลมร้อน(Heat Stroke) สำหรับผู้รับการฝึกทางทหาร  
  ดาวน์โหลด เพลงในโครงการ "การประกวดแต่งบทเพลรักชาต" คลิ๊กที่บทเพลง 
 
 
 
     
 
เอกสารฝ่ายธุรการและกำลังพล
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม นศท.
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 54
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยเครื่องหมายปีกโดดร่มพาราเซล 54
ระเบียบ นรด. ว่าด้วย บัตรประจำตัว ผกท.54
ระเบียบ นรด. ว่าด้วยเครื่องหมายพิเศษ ผกท.54
     - เครื่องหมายของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 11
     - ระเบียบ นรด เครื่องหมายพิเศษ ผกท พ.ศ.2554
ระเบียบ นรด. ว่าด้วยสิทธิและการขอใช้สิทธิ 54
ระเบียบ นรด. ว่าด้วยอุดมการณ์ นศท.54
ระเบียบ นรด.ว่าด้วยการเปิด-ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554
      - ผนวก ก-ง ประกอบระเบียบ
      - ระเบียบ นรด. เปิด - ปิดฯ ปี 2554
คำสั่ง นรด.ที่ 49-2555 เรื่อง เครื่องหมายปีกโดดร่มแบบพาราเซล
บัญชีรายละเอียดเพื่อจัดทำฐานข้อมูล นศท.(ส่ง นรด.)30 ก.ย.56
แบบฟอร์มประวัติและผลงานผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
ระเบียบ นรด.ว่าด้วยการรับสมัครและรายงานตัวของ นศท.ปี 56
ระเบียบชมรม ผกท.ปี 55
การจัดตั้งชมรมผู้กำกับ
*** ติดต่อสอบถามได้ที่ พ.ต.กมล เรียงสันเทียะ  โทร.089-9407163
 
เอกสารฝ่ายเตรียมการ
เอกสารขอความร่วมมือส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การข่าว
ขอความร่วมมือจัด นศท.ปี ๒ เข้ารับการฝึก
แถลงหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร นศท.ชั้นปีที่ ๒
กระดาษคำตอบ การสอบภาคทฤษฎี ชั้นปีที่ 3,5 (ชาย-หญิง)
ระเบียบการใช้สนามยิงปืน ศฝ.นศท.มทบ.23
แบบประเมินผลการฝึก ศูนย์ฝึกย่อย ตัวอย่าง ผังการจัดตั้งกรม นศท.
โครงการประดิษฐ์เครื่องช่วยฝึก คำสั่งจัดตั้งกรม นศท.
หลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤต แบบประเมินผลการฝึก ศูนย์ฝึกย่อย
รูปแบบลำดับการนำเสนอประกอบ คำบรรยายของกรมนักศึกษาวิชาทหาร
เอกสารการประชุมสถานศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 
การฝึกทบทวน ผกท.ประจำปีการศึกษา 2560 
หนังสือเรียนเชิญประชุมสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ปฏิทินการปฏิบัติแผนงานชมรม ผกท.ปี 55
การปรับหลักสูตร นศท.ชั้นปีที่ 1 (ชาย,หญิง) ปีการศึกษา 2555 
คู่มือการสมัคร E-learning โรงเรียนการกำลังสำรอง(สมัครเรียน-->>คลิ๊กที่นี่)
Download เอกสารระเบียบการต่าง ๆ
Download  คู่มือการติดตามการประเมินผล โครงการ ฯ
เอกสารการรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2555 
แบบประเมินทัศนคติต่อสถาบันและกองทัพ
ใบสมัคร รด.จิตอาสา(.pdf)
แจ้งรายชื่อ นศท.ขาดการฝึก (.pdf)
*** ติดต่อสอบถามได้ที่ ร.อ.ทรงฤทธิ์ ประดา  โทร.086-8509288
*** E-Mail : ftk.mstc23@gmail.com
 
 
   
   
       
   
 
 
 
Group ID : MSTC 23
 
กลุ่ม Line ชมรม ผกท.
 - ผกท.ชมรมดอกคูณ
 - ผกท.ชมรมเมืองน้ำดำ
 
QR Code : ผู้ดูแลระบบ
 
 
 
 
 
 
  ห้องเรียน online ศฝ.นศท.มทบ.23
 
 
 
 
   
     
   
 
   
     
   
 
   
     
   
 
 
 
 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Free Hit Counter  
Free Web Site Counter
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร หมู่ที่ 13  ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  โทร.043-236505 ต่อ 24197
e-mail : webmaster.mstc23@gmail.com , admin@mstc23.com
 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม Free Web Site Counter
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23